Raport roczny 2016

Akcjonariat Spółki ENERGA SA

Struktura akcjonariatu Spółki ENERGA

Struktura akcjonariatu Spółki ENERGA i głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na 14 listopada 2016 roku, 31 grudnia 2016 roku i na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania

  • Skarb Państwa
  • Pozostali

Akcjonariuszem większościowym Spółki jest Skarb Państwa. Na koniec 2016 roku Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) posiadały 36 161 tys. sztuk akcji, co stanowiło 8,7% udziału w strukturze akcjonariatu. W stosunku do ostatniego dnia grudnia poprzedniego roku udział OFE wzrósł o 1,2%.

W akcjonariacie znajdującym się w wolnym obrocie w 2016 roku blisko większą część stanowili zagraniczni inwestorzy instytucjonalni, głównie ze Stanów Zjednoczonych (33%), Wielkiej Brytanii (8%) i Szwecji (6%).

Udział inwestorów instytucjonalnych w wolnym obrocie wg kraju pochodzenia w 2015 i 2016 roku

  • USA
  • Polska
  • Wielka Brytania
  • Niemcy
  • Holandia
  • Pozostałe

Podział akcjonariuszy wg stylów inwestowania i wg typów 2016 roku

Zobacz też