Raport roczny 2016

Ankieta

1

Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że obecny sposób prezentacji danych jest czytelny i kompletny:

2

W skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę) jak ocenia Pan(i):

Poruszanie się po dokumencie:

Wyszukiwanie wybranych treści raportu:

3

Według Pana(i), który z wymienionych rozdziałów ma szczególną ważność (można zaznaczyć więcej niż jeden rozdział):

4

W skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę) proszę wybrać jak ocenia Pan(i) Raport Roczny Grupy Energa?