Raport roczny 2016

Raport audytora

Podmiotem uprawnionym, badającym Sprawozdanie finansowe ENERGA SA oraz Grupy Kapitałowej ENERGA jest PricewaterhouseCoopers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka („PwC”).

Umowa pomiędzy spółką ENERGA SA a PwC została zawarta w dniu 18 lipca 2016 roku i dotyczy badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2016 oraz przeglądu sprawozdania za 1 półrocze 2016 roku.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za usługi świadczone na rzecz Grupy (w tys. zł)
w tys. zł Rok zakończony 31 grudnia 2016
Rok zakończony 31 grudnia 2015
Badanie rocznego sprawozdania 377 377
Inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego 152 156
Usługi doradztwa podatkowego 55 -
Inne usługi 135 225
Razem 719 758

Zobacz też