Raport roczny 2016

Dywidenda

Dywidenda z zysku za 2015 rok

W dniu 24 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, przeznaczając 203 mln zł (tj. 0,49 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (raport bieżący nr 25/2016)

Polityka dywidendowa

W związku z przyjęciem Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025 modyfikacji uległa polityka dywidendowa spółki przedstawiona w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku. Polityka dywidendowa będzie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia najbardziej znaczących wydatków przewiduje się w 2023 roku.

Wypłaty dywidendy

Stopa dywidendy (ang. dividend yield) wyliczona jako iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz średniej ceny akcji w danym roku. Wskaźnik wypłaty dywidendy (ang. payout ratio) określa stosunek wypłaconej dywidendy do skonsolidowanego zysku netto Grupy Energa.

Zobacz też