Raport roczny 2016

Emisje Obligacji

Zmiany w warunkach emisji obligacji

We wrześniu 2016 roku ENERGA SA działając w porozumieniu z obligatariuszami przyjęła nową definicję EBITDA, tj. zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, która na potrzeby kalkulacji wskaźnika dźwigni finansowej obecnie nie uwzględnia wpływu odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych. Ponadto, od 19 października 2016 roku o 0,2 pkt. proc. wzrosło oprocentowanie obligacji. Obecnie wynosi ono 3,21 proc.

Zobacz też