Raport roczny 2016

Innowacje

Kluczowe projekty z obszaru działalności innowacyjnej Grupy ENERGA

Projekt NEDO

Pilotaż z 3City Electronics

Projekt LOB

Projekt „Energia na oszczędzanie”

Projekt Upgrid, czyli miejska sieć przyszłości

Budowa lokalnego obszaru bilansowania

Projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grid Demonstration Project)

Energa Living Lab

eMobility

Projekt NEDO

Projekt NEDO – celem projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczenia nt. możliwości wykorzystania technologii magazynowania energii w celu zwiększenia elastyczności pracy Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego (KSE). Projekt zbada wpływ tych technologii na wzrost niezawodności pracy KSE oraz zidentyfikuje, które warianty pracy magazynów energii mają szanse zaistnieć w Polsce. Planowana data zakończenia to 31 grudnia 2020 roku.

Pilotaż z 3City Electronics

Pilotaż z 3City Electronics – projekt zakończony w 2016 roku. W ramach zleconych prac badawczo-rozwojowych zostały opracowane 4 prototypy sterowników wykorzystujących najnowsze rozwiązania w zakresie technik komunikacyjnych do zastosowania w stacjach SN/nN.

Projekt LOB

Projekt LOB – celem projektu jest zbudowanie pierwszej w Polsce elektrowni wirtualnej wyposażonej w magazyn energii. Realizacja projektu przełoży się na zebranie wiedzy i doświadczeń w zakresie możliwości budowy lokalnych obszarów bilansowania (LOB), zapoznanie się z technologiami sterowania magazynami energii oraz możliwościami rozwiązań opartych o technologię litowo-jonowe. W 2016 roku zostały zakończone prace związane z instalacją urządzeń do magazynowania energii. Przewidziana data zakończenia projektu to połowa 2018 roku. Najbliższym zadaniem do realizacji jest instalacja oprogramowania do sterowania magazynem energii oraz rozpoczęcie badań i analiz.

Projekt „Energia na oszczędzanie”

Projekt „Energia na oszczędzanie” – zrealizowany projekt, w ramach którego opracowano i zbadano skuteczność metod miękkiego oddziaływania na zachowania i nawyki odbiorców końcowych. W oparciu o informacje pochodzące z systemu AMI opracowano i przekazywano wytypowanym odbiorcom spersonalizowane raporty i analizy nt. zużycia energii razem z rachunkiem za energię elektryczną. Przeprowadzone analizy potwierdziły skuteczność zastosowanych w projekcie metod.

Projekt Upgrid, czyli miejska sieć przyszłości

Projekt Upgrid, czyli miejska sieć przyszłości – projekt ma na celu zbadanie wybranych technologii w zakresie możliwości poprawy niezawodności i optymalizacji pracy sieci SN i nN na wybranym obszarze sieci, z naciskiem na nowe rozwiązania informatyczne oraz wykorzystanie danych, w szczególności z systemu AMI. Projekt realizowany z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Realizacja projektu potrwa do 2018 roku.

Budowa lokalnego obszaru bilansowania

Budowa lokalnego obszaru bilansowania – celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii Lokalnego Obszaru Bilansowania, która na wydzielonym obszarze systemu elektroenergetycznego pozwala na zintegrowane zarządzanie jego zasobami energetycznymi. Wdrożenie opracowanego w ramach projektu rozwiązania pozwoli na zwiększenie zdolności przyłączania do sieci rozproszonej generacji opartej na OZE. Poprawi efektywność wykorzystania energii elektrycznej, obniży koszty funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz poprawi niezawodność i bezpieczeństwa dostaw energii.Projekt będzie realizowany do końca 2017 roku.

Projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grid Demonstration Project)

Projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grid Demonstration Project) – celem projektu jest opracowanie systemów zarządzania siecią zwiększających bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sytuacji znacznego wykorzystania źródeł wiatrowych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań dla OSP, OSD (SPS – Special Protection Scheme) i spółek wytwórczych (BESS - Battery Energy Storage System).

Energa Living Lab

Energa Living Lab – istotą tego projektu, realizowanego przez spółkę Enspirion, jest demonstracja skuteczności i popularyzacja narzędzi zarządzania popytem w formule testów w żywym laboratorium utworzonym przy udziale 300 gospodarstw domowych z terenu Gdyni. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej (50%) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (45%) w ramach Instrumentu LIFE+.

eMobility

eMobility – spółka Enspirion w roku 2016 kontynuowała projekt związany z elektromobilnością, który w perspektywie najbliższych 10 lat ma zapewnić istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz rozwój nowych usług związanych z budową i eksploatacją niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej. W 2016 roku w ramach projektu wybudowano kolejny terminal szybkiego ładowania, o mocy ok. 50 kW, zorganizowano także flotę pojazdów elektrycznych gromadzących energię w akumulatorach litowo-jonowych o pojemności od 16 do 30 kWh oraz przetestowano system informatyczny umożliwiający zdalne zarządzanie terminalami i gromadzenie danych pomiarowych.

Perspektywy dla badań i rozwoju

Do głównych obszarów determinujących rozwój Grupy Kapitałowej ENERGA należą także działania badawczo-rozwojowe koncentrujące się na następujących obszarach:

Współpraca z partnerami

Zobacz też