Raport roczny 2016

Kluczowe dane operacyjne

Segment Dystrybucji

W 2016 roku wolumen dostarczonej energii elektrycznej był wyższy w stosunku do roku poprzedniego średnio o 1%. Spadek przeciętnej stawki dystrybucyjnej wyniósł prawie 2% r/r.

Dystrybucja energii elektrycznej (TWh)

Do pobrania: Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych w latach 2013-2016

W 2016 roku Grupa Energa poprawiła planowane wskaźniki niezawodności

Grupa ENERGA na koniec 2016 roku osiągnęła poziom wskaźnika SAIDI (planowane i nieplanowane z katastrofalnymi) niższy od roku poprzedniego o 20%. Wartość wskaźnika SAIFI spadła od roku poprzedniego o 18%. Tak istotna poprawa była w dużej mierze efektem korzystnych warunków meteorologicznych w 2016 roku.

Poziom wskaźnika SAIDI (liczba minut na odbiorcę)

Poziom wskaźnika SAIFI (zakłócenia na odbiorcę)

Do pobrania: Wielkości wskaźników SAIDI i SAIFI w latach 2012-2015

W 2016 roku liczba klientów ENERGA-OPERATOR wzrosła o 1% w stosunku do 2015 roku

3,0 mln – liczba klientów ENERGA-OPERATOR na koniec 2016 roku

Do pobrania: Liczba klientów ENERGA-OPERATOR SA w latach 2012-2015 (wg grup taryfowych)

Segment Wytwarzanie

Niższa produkcja energii elektrycznej w trudniejszych warunkach

Produkcja energii elektrycznej brutto (TWh)

Do pobrania: Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa w latach 2013-2016

W 2016 roku Grupa Energa wyprodukowała 3,9 TWh energii elektrycznej wobec 4,1 TWh rok wcześniej. Na poziom produkcji największy wpływ miały:

W 2016 roku nastąpił wzrost produkcji ciepła o 204 TJ (5% r/r) na co wpływ miała prezentowana znacznie wyższa produkcja ciepła przez wszystkie dedykowane spółki Grupy.
Głównym powodem wyższego wolumenu produkcji była niższa średnioroczna temperatura w 2016 roku, skutkująca większym zapotrzebowaniem na ciepło.

Do pobrania: Produkcja ciepła w latach 2013-2016

Do pobrania: Wolumen i koszt zużycia kluczowych paliw w latach 2013-2016

Segment Sprzedaży

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2016 roku była o 17 proc. wyższa i wyniosła 19,6 TWh.

Sprzedaż detaliczna energii (TWh)

Do pobrania: Sprzedaż energii elektrycznej przez Segment Sprzedaży w latach 2013-2016

W 2016 roku wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej przez Segment Sprzedaży wzrósł o 17 %, czyli o 2,9 TWh w stosunku do 2015 roku.

Wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej to efekt:

Sprzedaż gospodarstwom domowym w 2016 roku stanowiła 28% sprzedaży zafakturowanej do odbiorców końcowych spółki ENERGA-OBRÓT (w ujęciu wolumenowym). W 2015 roku udział ten wynosił 32%.

Zobacz też