Raport roczny 2016

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Prezes Daniel Obajtek

Rok 2016 – pomimo trudnych warunków rynkowych i regulacyjnych nie wpłynął w zasadniczy sposób na działalność Grupy Energa. Nasze przychody ukształtowały się na poziomie blisko 10,2 mld zł, a wynik EBITDA 2, 027 mld zł. Gdyby nie obciążenie odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych, wynik netto wyniósłby 629 mln zł. Na skutek jednorazowych zdarzeń o charakterze niegotówkowym wyniósł on 147 mln zł. W 2016 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje o wartości 1,6 mld zł, z czego blisko 1,3 mld zł zostało przeznaczone na projekty realizowane w Segmencie Dystrybucji, głównie na rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej oraz na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe. Efektem jest kolejna poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej do naszych Klientów. W 2016 roku średni czas awarii na odbiorcę skrócił się o 20 proc., a częstotliwość przerw w dostawach prądu obniżyła się z o 18 proc. Spółka Energa-Operator zanotowała wzrost liczby klientów, która obecnie przekracza już 3 miliony, a Energa Obrót - dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (o 17 proc. ) oraz gazu (2,5-krotny wzrost).

Raport roczny za 2016 rok potwierdza silną pozycję rynkową Grupy Energa oraz zdolność do generowania stabilnych wyników finansowych i realizacji ambitnego programu inwestycyjnego. Potwierdziła to ostatnio Agencja Moody’s, utrzymując długoterminowy rating dla spółki na dotychczasowym poziomie Baa1. Wyrazem zaufania inwestorów do nas jest również skala zainteresowania naszymi euroobligacjami, która przekroczyła czterokrotnie kwotę oferowanych obligacji.  To efekt zaangażowania wszystkich Pracowników Grupy, za które chciałbym dzisiaj podziękować. Dziękuję również Akcjonariuszom za okazane zaufanie i zrozumienie dla naszych decyzji.

Dostrzegam obszary, gdzie możemy znacznie bardziej wykorzystać potencjał wzrostu i efekt synergii. Naszym celem jest zdecydowana poprawa efektywności funkcjonowania Grupy, jakości świadczonych usług, pozycji rynkowej oraz zdolności do realizowania inwestycji.

W 2017 roku Grupa Energa przejdzie proces takiej organizacji podmiotu, która zapewni lepsze, efektywniejsze działania. Nowy model Grupy z całą pewnością umożliwi stosowanie rozwiązań najbardziej optymalnych dla wszystkich stron tego procesu.

Z wyrazami szacunku,
Podpis prezesa
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu Energa SA

Zobacz też