Raport roczny 2016

Rok 2016 – najważniejsze dane i wydarzenia

Najważniejsze dane i wydarzenia

W 2016 roku Grupa Energa wypracowała satysfakcjonujące wyniki finansowe we wszystkich segmentach. Na stabilnym wysokim poziomie znalazły się wyniki Segmentu Dystrybucja. Pod presją niekorzystnych warunków rynkowych znalazły się wyniki w Segmencie Sprzedaż i Wytwarzanie.

Wyniki za 2016 rok potwierdziły stabilną kondycję finansową Grupy Energa, pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego. Poprawie uległ wynik w najważniejszym z punktu widzenia zysków całej grupy Segmencie Dystrybucji. Stało się tak m.in. dzięki ograniczeniu kosztów związanych z utrzymaniem sieci przy zachowaniu na porównywalnym poziomie strat sieciowych i przychodów z opłat przyłączeniowych i pomimo niższej taryfy dystrybucyjnej. Ponownie poprawiły się wskaźniki niezawodności. W Segmencie Sprzedaży negatywnie na rentowności odbiły się spadek cen oraz zdarzenia jednorazowe. W Segmencie Wytwarzanie niższa była produkcja i również spadły ceny energii elektrycznej. Wyraźnie obniżyły się przychody ze sprzedaży praw majątkowych.

Na wyniki 2016 r. największy wpływ miały:

Poprawa w Segmencie Dystrybucji - osiągnięta dzięki niższym kosztom utrzymania sieci oraz wyższemu wolumenowi dystrybuowanej energii elektrycznej i pomimo presji niższej taryfy dystrybucyjnej.

Spadek w Segmencie Sprzedaży – wywołany niższymi marżami jednostkowymi oraz zdarzeniami jednorazowymi, głównie rezerw na postępowania administracyjne i sądowe.

Niższe wyniki w Segmencie Wytwarzania – w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym i legislacyjnym, skutkującym niższymi przychodami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (niższe ceny oraz niższy wolumen produkcji w Ostrołęce) oraz praw majątkowych (utrata wsparcia dla EW Włocławek oraz niskie ceny rynkowe tych praw).

Przychody (mln zł)

EBITDA w podziale na segmenty (mln zł)

  • Dystrybucja
  • Wytwarzanie
  • Sprzedaż
  • Pozostałe i korekty

EBITDA (mln zł)

Zysk netto (mln zł)

W 2016 roku przychody Grupy wyniosły 10 181 mln zł i były o 6 proc. niższe niż w 2015 r.

Do pobrania: Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

Zysk z działalności operacyjnej w 2016 roku w stosunku do 2015 roku spadł o 62%, tj. o 793 mln zł

Zysk netto Grupy w 2016 roku wyniósł 147 mln zł wobec 840 mln zł w 2015 r.

Do pobrania: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

EBITDA bridge w podziale na segmenty w okresie 2013-2016 (mln zł)

EBITDA Grupy w 2016 r. wyniosła 2 027 mln zł wobec 2 216 mln zł w 2015 r.

Wskaźniki rentowności i płynności

Wskaźniki rentowności

* zysk netto i EBITDA za ostatnie 12 miesięcy

Wskaźniki płynności i dług netto

* EBITDA za ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wydarzenia

Podział zysku netto Spółki Energa SA za 2015 rok

W 2016 roku akcjonariuszom wypłacono 203 mln zł, co dało 0,49 zł na akcje z zysku za 2015 rok. To 24,1 proc. wypracowanego w 2015 roku jednostkowego zysku netto.

Przyjęcie Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025

W listopadzie Spółka przyjęła strategię obejmującą okres do 2025 roku. Energa chce się skoncentrować na dwóch celach: rozwoju nowoczesnej infrastruktury w ramach biznesu regulowanego oraz nowej, rozszerzonej oferty dla klientów. Celem Grupy jest wzrost wyniku EBITDA do wysokości 2,4 mld zł w 2020 roku i 3,0 mld zł w 2025 roku, przy założeniu stabilnych warunków rynkowych. Łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy planowane na lata 2016–2025 w celu realizacji Strategii wynoszą ok. 20,6 mld zł.

Do pobrania: Strategia Grupy Energa na lata 2016-2025

Wznowienie realizacji Projektu Ostrołęka C

8 grudnia 2016 roku Energa zawarła Umowę Inwestycyjną ze spółkami Enea S.A. i Elektrownia Ostrołęka SA dotyczącą realizacji projektu Ostrołęka C, tj. przygotowania, budowy i eksploatacji nowoczesnego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1 000 MW.

Zobacz też