Raport roczny 2016

Otoczenie regulacyjne

Zagadnienia regulacyjne prowadzone i skończone w 2016 roku

Zestawienie aktów prawnych mających wpływ na Grupę
Akt prawny Cel zmian prawnych Szanse Zagrożenia/Zagadnienia
Ustawa o OZE –zmiany. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 925 Modyfikacja nowego systemu wspierania OZE (aukcje)
 • Ograniczenie obowiązków Sprzedawców z Urzędu / Sprzedawców Zobowiązanych względem instalacji OZE od 1 stycznia 2018 r.
 • Doprecyzowano zasady przeprowadzania aukcji z OZE
 • Wpisano do Ustawy szacunkowy pierwszy termin aukcji OZE
 • Wprowadzono zmiany wymagane do notyfikacji Ustawy
 • z dodatkowego 6-miesięcznego okresu przejściowego skorzystały jedynie nieliczne projekty OZE w zaawansowanym stadium rozwoju (fizycznie budowane)
 • dodatkowy okres przejściowy odroczył praktyczne zastosowanie nowych przepisów dotyczących obowiązku zakupu energii elektrycznej z OZE przez Sprzedawców z Urzędu / Sprzedawców Zobowiązanych
Poselski projekt Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Dz.U. poz. 961 Usystematyzowano proces lokalizacji farm wiatrowych w Polsce
 • ograniczono koszty ponoszonych przez Sprzedawców zobowiązanych z uwagi na znaczące wyhamowanie inwestycji w elektrownie wiatrowe
 • zaistniały bardzo wysokie koszty związane z obciążeniami podatkowymi (podatek lokalny od wartości całej elektrowni) – maksymalnie 2% wartości inwestycji;
 • zaistniał brak możliwości zwiększania parametrów użytkowych instalacji oraz zwiększania oddziaływań na środowisko;
 • zaistniały znaczne ograniczenie nowych inwestycji ze względu na obostrzenia prawne (głównie w zakresie odległości) i administracyjne
Rządowy projekt Ustawy o efektywności energetycznej Dz.U. poz. 831 Wdrożenie wymagań Dyrektywy EED
 • zaistniała możliwość uzyskania dodatkowych środków na realizację inwestycji proefektywnościowych
 • wydłużono o rok system świadectw efektywności energetycznej (obowiązek umarzania) - spowoduje to potencjalne straty finansowe spółek obrotu energią elektryczną ze względu na wcześniej zakończony proces uzgadniania taryf z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce i Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych Plan określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy, który się za tym kryje. Wskazuje na związaną z rozwojem elektromobilności poprawę jakości powietrza, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę stabilności pracy sieci elektroenergetycznej oraz rozwój zaawansowanego przemysłu.
 • Zapewnienie ENERGA jak najlepszej pozycji na rynku oraz przewagi biznesowej w rozwoju elektromobilności w Polsce
 • Konkurencja z podmiotami posiadającymi zaplecze na wysokim poziomie technologicznym i kapitałowym

Zagadnienia regulacyjne prowadzone w 2016 i trwające w 2017 roku

Zestawienie aktów prawnych mających wpływ na Grupę
Akt prawny Cel zmian prawnych Szanse Zagrożenia/Zagadnienia
Rządowy projekt Ustawy Prawo Wodne. Nr z RCL, UC1 Wdrożenie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie zasad gospodarki wodnej
 • dążenie do (i) utrzymania obecnych zwolnień z obejmowania nowymi opłatami instalacji energetycznych lub (ii) ich znacznego obniżenia na podstawie rzetelnych uzgodnień nowych stawek podczas konsultacji i uzgodnień (iii) brak opłat lub stawki powinny mieć status ustawy a nie rozporządzenia.
 • racjonalizacja i pobudzenie inwestycji w obszarze gospodarki wodnej w Polsce
 • wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej do polskiego systemu prawa
 • likwidacja zwolnień z opłat za gospodarcze wykorzystanie wody do celów energetycznych;
 • nieznany poziom nowych opłat za gospodarcze wykorzystanie wody do celów energetycznych; niepewność co do terminu wejścia w życie ustawy
Rządowy projekt ustawy o rynku mocy Nr z RCL, UD178 Zagwarantowanie wsparcia realizacji inwestycji stabilizujących i zapewniających bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewnienie możliwości realizacji, na zasadach konkurencji rynkowej, realizacji nowejalizacji, na zasadach konkurencji rynkowej, realizacji nowej elektrowni Ostrołęka C
 • Zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polsk
 • Efekt zachęty do budowy nowych i modernizowania istniejących instalacji wytwórczych
 • Modernizacja i budowa nowych źródeł wytwórczych energii elektrycznej w celu stabilizacji KSE i wykorzystania polskich zasobów surowców energetycznych.
 • Długotrwały proces legislacyjny implikuje ryzyka dla realizacji planów inwestycyjnych Grupy ENERGA
 • Konieczność notyfikacji projektu ustawy przez KE w połączeniu z planami zaostrzenia polityki klimatyczno – energetycznej UE (m.in. poprzez planowane regulacje tzw. Winter Package)
Pakiet regulacji UE na rzecz czystej energii dla wszystkich Europejczyków (Clean Energy for All Europeans legislative proposals) tzw. winter package. COM/2016/0860 final Utrzymanie konkurencyjności UE w erze transformacji rynków energetycznych w kierunku czystej energii, tzw. Pakiet Zimowy. Plany redukcji subsydiów dla węgla oraz zwiększania celu efektywności energetycznej do poziomu 30% oraz zmniejszenia emisji CO2 o 40% przed 2030 r. Nowe regulacje wymagają zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Pakiet Zimowy zawiera również rozwiązania wspierające rozwój zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej oraz jej magazynowania w celu rozwoju tzw. energetyki obywatelskiej. Kluczową zmianą dla rynków energetycznych w UE jest zniesienie tzw. „priority dispatch”, oznaczającego pierwszeństwo OZE w dostępie do sieci przed źródłami konwencjonalnymi. Zmiana wejdzie w życie po 2020 roku.
 • Wdrożenie spójnych regulacji poprawiających bezpieczeństwo energetyczne UE
 • Powstanie Funduszu Modernizacyjnego umożliwi finansowanie projektów z obszaru energetyki odnawialnej (takich jak Kaskada Dolnej Wisły)
 • Ograniczenie od 1 stycznia 2025 r. wsparcia mechanizmami rynku mocy wszystkich instalacji, które emitują od 550 g CO2/kWh
 • Konieczność dostosowania systemu wsparcia OZE/CHP i efektywności energetycznej do nowych regulacji UE
 • Wpływ planowanych zmian na procesy notyfikacyjne Ustawy o OZE i Ustawy o Rynku Mocy
Ustawa dedykowana elektromobilności Ustawa dedykowana elektromobilności Stworzenie ram prawnych do wdrożenia założeń rządowych programów rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych Możliwość dynamicznego rozwoju biznesu elektromobilności (transport indywidualny, zbiorowy, infrastruktura dostępowa) w którym Grupa ENERGA ma znaczne doświadczenia
 • Konkurencja z podmiotami posiadającymi zaplecze na wysokim poziomie technologicznym i kapitałowym
 • Wolne tempo wdrożenia zmian prawnych

Zobacz też