Raport roczny 2016

Raport ze stosowania ładu korporacyjnego

W 2016 roku Spółka i jej organy podlegały zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (Dobre Praktyki, DPSN), które zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”.

W dniu 5 stycznia 2016 roku ENERGA SA opublikowała za pomocą systemu EBI informację o niestosowaniu przez Spółkę niektórych zasad DPSN, tj.:

  1. Zasady szczegółowej I.Z.1.16 i IV.Z.2 dot. transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz Zasady I.Z.I.20 – aktualne w 2016 roku postanowienia Statutu Spółki nie przewidywały wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad walnych zgromadzeń. W dniu 15 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA dokonało zmiany Statutu, wprowadzając zapisy m.in. umożliwiające stosowanie, wymienionych wyżej zasad w DPSN od 2017 roku.

  2. Zasady III.Z.3. – Spółka nie spełnia wymogu standardu 1110-1 wyłącznie w zakresie niezależności organizacyjnej dotyczącej powołania i odwołania Zarządzającego Audytem Wewnętrznym (ZAW) oraz zatwierdzania i zmian wynagrodzenia ZAW. Standard, o którym mowa powyżej, został określony w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors). Ponadto ZAW nie podlega funkcjonalnie Radzie Nadzorczej.

Dodatkowo, Spółka w 2016 roku analizowała następujące zasady: I.Z.1.14, II.Z.1 (wraz z I.Z.1.3), II.Z.10.3, II.Z.10.4, V.Z.6, VI.Z.1, VI.Z.4. Po zakończeniu analiz Spółka zaktualizuje stanowisko w zakresie stosowania w/w zasad. Ze względu na brak decyzji o publikowaniu prognoz, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku, nie miała zastosowania również Zasada szczegółowa I.Z.1.10

Do pobrania: Oświadczenie o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego

Zobacz też