Raport roczny 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Dane w mln zł

Nota Stan na 31 grudnia 2016
Stan na 31 grudnia 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 13 13 053 12 912
Aktywa niematerialne 14 383 395
Wartość firmy 15 26 143
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 16 390 -
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 12.3 396 260
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 28.1 166 60
Pozostałe aktywa długoterminowe 20.1 101 103
14 515 13 873
Aktywa obrotowe
Zapasy 17 472 513
Należności z tytułu podatku dochodowego 111 47
Należności z tytułu dostaw i usług 28.5.1 1 947 1 762
Inwestycje w portfel aktywów finansowych 28.3.1 2 322
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 28.1 15 38
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 1 471 1 669
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 20.2 198 232
4 216 4 583
 
SUMA AKTYWÓW 18 731 18 456

Zobacz też