Raport roczny 2016

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

Dane w mln zł

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej
Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Nota Kapitał podstawowy Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Zyski zatrzymane Razem
Nota 21.1 21.4 21.5 21.6, 28.7 21.7 21.8
Na dzień 1 stycznia 2016 4 522 - 447 661 6 3 134 8 770 44 8 814
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń 24.1 - - - - - 26 26 - 26
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 4 - - - - 4 - 4
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 28.7 - - - - 35 - 35 - 35
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności - - - - - -2 -2 - -2
Zysk lub strata netto za okres - - - - - 151 151 -4 147
Suma całkowitych dochodów za okres - 4 - - 35 175 214 -4 210
Podział zysków/pokrycie straty lat ubiegłych - - 571 67 - -638 - - -
Wypłata dywidendy 23 - - - - - -203 -203 - -203
Nabycie akcji i udziałów jednostek powiązanych - - - - -4 -4 - -4
Na dzień 31 grudnia 2016 4 522 4 1 018 728 41 2 464 8 777 40 8 817
Na dzień 1 stycznia 2015 4 522 - 447 607 -17 2 957 8 516 37 8 553
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń 24.1 - - - - - -6 -6 - -6
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 28.7 - - - - 23 - 23 - 23
Zysk netto za okres - - - - - 832 832 8 840
Suma całkowitych dochodów za okres - - - - 23 826 849 8 857
Podział zysków/ pokrycie straty lat ubiegłych - - - 54 - -54 - - -
Wypłata dywidendy 23 - - - - - -596 -596 - -596
Nabycie akcji i udziałów jednostek zależnych - - - - - 1 1 -1 -
Na dzień 31 grudnia 2015 4 522 - 447 661 6 3 134 8 770 44 8 814

Zobacz też