Raport roczny 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Dane w mln zł

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2016
Rok zakończony 31 grudnia 2015
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) brutto 205 1 052
Korekty o pozycje:
Udział w stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności 52 -
(Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych 11 -1
Amortyzacja 11.3 957 916
Odsetki i dywidendy, netto 259 241
Strata na działalności inwestycyjnej, w tym odpis wartości firmy 30 611 66
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:
Zmiana stanu należności 30 -127 -235
Zmiana stanu zapasów 41 -214
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 30 -104 -100
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29 -15
Zmiana stanu rezerw 30 176 106
2 052 1 816
Podatek dochodowy zapłacony -270 -212
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 782 1 604
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 11 13
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych -1 580 -1 602
Wpływy z lokat powyżej 3 m-cy - 14
Założenie lokat powyżej 3 m-cy - -14
Sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu ENERGA Trading 320 442
Nabycie udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności 2.2.1 -443 -
Pozostałe 3 8
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 689 -1 139
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 1 286 340
Spłata pożyczek/kredytów -575 -240
Wykup dłużnych papierów wartościowych -578 -
Dywidendy wypłacone 23 -203 -596
Odsetki zapłacone -204 -220
Pozostałe -13 -2
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -287 -718
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -194 -253
Środki pieniężne na początek okresu 19 1 658 1 911
Środki pieniężne na koniec okresu 19 1 464 1 658

Zobacz też