Raport roczny 2016

Systemy wynagrodzeń

W Grupie ENERGA system wynagrodzeń jest zdecentralizowany i zróżnicowany. Regulują go, obok Kodeksu Pracy, Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, Regulaminy Wynagradzania oraz umowy społeczne zawarte z organizacjami związkowymi. W 2016 roku nie nastąpiły znaczące zmiany w systemie wynagrodzeń w poszczególnych spółkach Grupy ENERGA.

Zobacz też