Raport roczny 2016

Sytuacja makroekonomiczna

Sytuacja makroekonomiczna

Podstawowym rynkiem działalności spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA jest rynek krajowy, stąd wahania koniunktury, wyrażane za pomocą tempa zmian PKB, inflacji czy też stopy bezrobocia przekładają się na ceny energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz kształtowanie popytu na produkty dostarczane klientom.

Krajowa gospodarka w 2016 roku rozwijała się w tempie najniższym od trzech lat. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 roku wzrósł realnie o 2,8% w skali roku. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, natomiast czynnikiem hamującym były inwestycje w środki trwałe.

Rekomendacje
2.8% Tempo wzrostu PKB
Popyt krajowy w tym konsumpcja: +3.6%
  • Wzrost zatrudnienia
  • Wzrost płac
  • Wypłaty świadczeń
Popyt krajowy w tym konsumpcja: -5.5%
  • Mniejszy napływ środków z UE
  • Wstrzymywanie inwestycji przez samorządy
  • Niepewność przedsiębiorców

Tempo wzrostu popytu krajowego w 2016 roku wyniosło 2,8%. Na wzrost popytu krajowego w największym stopniu przełożył się wzrost spożycia ogółem, które w 2016 roku zwiększyło się o 3,6%. W tym samym tempie wzrosło również spożycie w sektorze gospodarstw domowych, czyli konsumpcja. Czynnikami wspierającymi był także wzrost zatrudnienia i płac oraz wypłaty świadczeń wychowawczych. Do czynników negatywnie wpływających na wzrost gospodarczy w minionym roku należały nakłady brutto na środki trwałe (wydatki inwestycyjne), które zmniejszyły się o 5,5%.

Dynamika PKB, popytu krajowego, spożycia w sektorze gospodarstw domowych i nakładów brutto na środki trwałe w ujęciu r/r

Kluczowe dane 2016

W 2016 roku w dalszym ciągu utrzymywała się deflacja, chociaż była ona znacznie płytsza niż rok wcześniej. Średnioroczny spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 0,6%, ale w grudniu ceny po raz pierwszy od ponad dwóch lat były wyższe niż przed rokiem. Zgodnie ze styczniowym komunikatem, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dostrzega rosnącą dynamikę cen, jednak jest to spowodowane głównie wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Czynnik ten znajduje się poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej, stąd w świetle dostępnych danych i prognoz, RPP ocenia, iż obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Sytuacja na krajowym rynku pracy w minionym roku była bardzo dobra, przez co pozytywnie wpływała m.in. na konsumpcję. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 roku wyniosła 8,3% i była najniższa od 27 lat. Zwiększyło się również przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw o 2,8% r/r, jednakże w sektorze przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę odnotowano spadek zatrudnienia o 3,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobacz też