Raport roczny 2016

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Wyniki EBITDA Grupy ENERGA w podziale na Segmenty (mln zł)

Segment Dystrybucja

Wyniki Segmentu Dystrybucja Grupy ENERGA (mln zł)

Do pobrania: Wyniki Segmentu Dystrybucja

Segment Dystrybucja wypracował w całym 2016 roku prawie 85% EBITDA Grupy ENERGA. W 2015 roku było to 76%.

Przychody ze sprzedaży Segmentu Dystrybucja w 2016 roku były niższe o niecałe 3% od analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynikało to głownie z:

Zysk netto w 2016 roku był wyższy w ujęciu rocznym o 36 mln zł. Wynikało to z:

Nakłady inwestycyjne Segmentu Dystrybucja wyniosły 1 263 mln zł, tj. o prawie 140 mln zł więcej niż rok wcześniej.

EBITDA Bridge Segmentu Dystrybucja (mln zł)

W 2016 roku EBITDA Segmentu Dystrybucja wzrosła o prawie 2% w porównaniu do 2015 roku.

Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego na poziomie 984 mln zł miały takie czynniki, jak:

Segment Wytwarzanie

Wyniki Segmentu Wytwarzanie Grupy ENERGA (mln zł)

Udział Segmentu Wytwarzanie w łącznym poziomie EBITDA Grupy wyniósł 16% w 2016 (w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 18%).

Przychody ze sprzedaży Segmentu Wytwarzanie w 2016 roku były niższe o 18% od analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynikało to głownie z:

Oprócz wyżej prezentowanych czynników kształtujących wyniki brutto r/r Segmentu Wytwarzanie należy pokreślić rozpoznanie w 2016 roku odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych Segmentu o łącznej wartości 573 mln zł wynikające:

Do pobrania: Wyniki Segmentu Wytwarzanie

EBITDA Bridge Segmentu Wytwarzanie (mln zł)

Spadek EBITDA wyniósł 77 mln zł i w głównej mierze wynikał ze spadku przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, który został skompensowany niższym kosztem zużycia paliw.

Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w 2016 roku był spowodowany dwoma głównymi czynnikami:

Dodatkowo na kształtowanie się wyniku brutto w Segmencie Wytwarzanie wpływ miały także:

Do pobrania: Wyniki linii biznesowych Segmentu Wytwarzanie

Segment Sprzedaż

Wyniki Segmentu Sprzedaż Grupy ENERGA (mln zł)

Do pobrania: Wyniki Segmentu Sprzedaż

W 2016 roku Segment Sprzedaż wypracował 2% EBITDA Grupy ENERGA.

Przychody Segmentu Sprzedaż w 2016 roku spadły o 2% w porównaniu z 2015 rokiem. Na to wpłynęły takie czynniki, jak:

Do pobrania: Determinanty kształtowania marży na sprzedaży energii elektrycznej.

EBITDA Bridge Segmentu Sprzedaż (mln zł)

Na wynik EBITDA tego Segmentu w 2016 roku zauważalny wpływ miały także:

W Segmencie Sprzedaż nastąpił wzrost nakładów inwestycyjnych w 2016 roku o 34 mln zł r/r. Jest to wynikiem wzrostu nakładów w ramach projektu związanego z systemem obsługi sprzedaży w Grupy Kapitałowej ENERGA.

Zobacz też