Raport roczny 2016

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zasady ustalania i monitorowania celów w Grupie ENERGA

Cele strategiczne Grupy ENERGA

Cele strategiczne Grupy ENERGA

Cele liderów Segmentów

Cele liderów Segmentów

Cele zarządów spółek

Cele zarządów spółek

Cele departamentów Energa SA

Cele departamentów Energa SA

Cele dyrektorów departamentów

Cele dyrektorów departamentów

Cele strategiczne zostały wyznaczone dla spółek będącymi liderami segmentów oraz dyrektorom departamentów Spółki ENERGA SA w procesie uzgodnień i w myśl zasady „od góry do dołu”, według której podstawą do wyznaczania wszystkich celów kadry menedżerskiej objętej systemem są cele strategiczne Grupy. Wartości mierników celów zostały opracowane na podstawie oczekiwań spółki ENERGA SA, danych budżetowych oraz celów liderów segmentów i dyrektorów departamentów. Cele stanowią podstawę dla premiowego wynagradzania menedżerów Grupy ENERGA.

Standaryzacja procesów personalnych w Grupie ENERGA

W 2016 roku w Grupie ENERGA rozpoczęto działania związane ze standaryzacją procesów personalnych na poziomie Grupy. W drodze wyboru zostało zakupione jednolite narzędzie informatyczne do zarządzania tym obszarem.

Świadczenia na rzecz pracowników

W Grupie ENERGA realizowany jest rozbudowany system świadczeń na rzecz pracowników, z którego podstawowe elementy to:

 1. „Taryfa pracownicza” na energię elektryczną

 2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 3. Bony okolicznościowe

 4. Pracownicze Programy Emerytalne

 5. Program Dodatkowej Opieki Medycznej

 6. Szkolenia

Dodatkowe elementy wynagradzania to:

 1. Premia roczna

 2. Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego uzależniony od stażu pracy,

 3. Ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy.

Zmiany warunków płacy

W 2016 roku w obszarze warunków wynagradzania nie nastąpiły istotne zmiany w obowiązujących Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy.

Zwolnienia grupowe

W 2016 roku w Spółkach Grupy nie przeprowadzano zwolnień grupowych.

Spory zbiorowe

W spółkach Grupy ENERGA na koniec 2016 roku działalność związkową prowadziło trzydzieści organizacji związkowych. Do związków zawodowych na dzień 31 grudnia 2016 roku należało ponad 5 tys. pracowników Grupy. W roku 2016 organizacje związkowe skierowały do poszczególnych pracodawców szereg wystąpień, zawierających m.in. żądania:

 1. wzrostu wynagrodzeń u pracodawców Grupy,

 2. wypłaty nagród lub premii.

W 2016 roku prowadzono 15 sporów zbiorowych (w tym 2 rozpoczęte w latach ubiegłych). Wszystkie spory zostały zakończona zawarciem porozumień zbiorowych. Obecnie w Grupie ENERGA nie są prowadzone spory zbiorowe.

Zobacz też