Raport roczny 2016

Czynniki wpływające na wyniki Grupy Energa

Perspektywa roku 2017 pod silnym wpływem czynników rynkowych i regulacyjnych

Segment Dystrybucji

 • wzrost Wartości Regulacyjnej Aktywów do 11,7 mld zł w taryfie na 2017 rok
 • niewielki spadek WACC z 5,675% na 5,633%
 • istotny wzrost wydatków na remonty i eksploatację sieci w związku z wejściem w życie regulacji jakościowej i koniecznością realizacji celów Prezesa URE w zakresie SAIDI i SAIFI
 • baza kosztowa 2016 zaniżona przez zdarzenia jednorazowe (aktuariat, wygrana sprawa sądowa)

Segment Wytwarzania

OZE

 • dalszy spadek cen „zielonych” certyfikatów
 • potencjalnie lepsze warunki hydrometeorologiczne oraz większa wietrzność
 • wzrost kosztu podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych (ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych)

Elektrownia w Ostrołęce

 • utrzymanie sposobu dysponowania blokami przez PSE
 • wyższe jednostkowe koszty zużycia węgla
 • remont kolejnego bloku (przerwa techniczna w okresie marzec – kwiecień br.)

Segment Sprzedaży

 • wysokie koszty „Sprzedawcy Zobowiązanego”
 • negatywny wpływ długoterminowych kontraktów na zakup „zielonych” certyfikatów w kontekście bardzo niskich cen rynkowych tych certyfikatów
 • obniżenie przez Prezesa URE taryfy G na 2017 rok średnio o 4,3%
 • utrzymanie wolumenu sprzedaży detalicznej

Zobacz też