Raport roczny 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z zyzków lub strat

Dane w mln zł

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2016
Rok zakończony 31 grudnia 2015
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży 11.1 10 181 10 804
Koszt własny sprzedaży 11.2 (8 846) (8 786)
Zysk brutto ze sprzedaży 1 335 2 018
Pozostałe przychody operacyjne 11.5 117 91
Koszty sprzedaży 11.2 (338) (336)
Koszty ogólnego zarządu 11.2 (318) (344)
Pozostałe koszty operacyjne 11.6 (309) (149)
Przychody finansowe 11.7 54 59
Koszty finansowe 11.8 (284) (287)
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności (52) -
Zysk lub strata brutto 205 1 052
Podatek dochodowy 12 (58) (212)
Zysk lub strata netto za okres 147 840
Przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 151 832
Udziały niekontrolujące (4) 8
Zysk lub strata na jedną akcję (w złotych) 22
- podstawowy 0,36 2,01
- rozwodniony 0,36 2,01

Zobacz też