Raport roczny 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochowów

Dane w mln zł

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2016
Rok zakończony 31 grudnia 2015
Wynik netto za okres 147 840
Składniki, które nigdy nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty 26 (6)
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń 24.1 33 (7)
Odroczony podatek dochodowy (7) 1
Składniki, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty 39 23
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 4 -
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 28.7 43 28
Odroczony podatek dochodowy (8) (5)
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności (2) -
Inne całkowite dochody netto 63 17
Całkowite dochody razem 210 857
Przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 214 849
Udziały niekontrolujące (4) 8

Zobacz też